HYPOBONUS

Ako postupovať pri kúpe Rodinného domu?


Ak sa rozhodnete kúpiť rodinný dom, prvý a najdôležitejší doklad, ktorý by sme Vám poradili vidieť, je list vlastníctva druhým je katastrálna mapa.

LV je verejná listina, takže za kolkový poplatok si ho môže vyžiadať každý občan Slovenskej republiky na príslušnej Správe katastra alebo na pošte. Z LV sa dozviete rozlohu parcely, veľkosť zastavanej plochy, počet vlastníkov, a veľmi dôležitá je na liste vlastníctva časť C - ťarchy, kde si dočítate, či nebola na dom poskytnutá hypotéka, stavebné sporenie, prípadne vecné bremeno. Ak je časť C na liste vlastníctva "bez zápisu", môžete si byť istí, že na predmetnom rodinnom dome do dňa vydania listu vlastníctva katastrálnym úradom neviaznu žiadne ťarchy. Na katastrálnej mape si zase preveríte umiestnenie a rozmery pozemku, či korešpondujú so skutkovým stavom a napr. oplotením pozemku atď. Pokiaľ nie, bude pravdepodobne nutné vyhotoviť nový geometrický plán. A v žiadnom prípade sa nespoliehajte na ústne dohody so susedmi napr. o zámene alebo využívaní časti pozemku. Vždy trvajte na písomnej dohode a zápise do katastra nehnuteľností.

V prípade, že nájdete dom presne podľa Vašich predstáv, a dohodnete sa s majiteľom na kúpnej cene a spôsobe jej vyplatenia, tak vám nebráni už nič nebráni k uzavretie kúpnej zmluvy. Aby mohla byť kúpna zmluva považovaná za právoplatnú, musí obsahovať ustanovenia, ktoré bližšie špecifikuje Občiansky zákonník. Medzi základné náležitosti, ktoré musí kúpna zmluva obsahovať patria:

  • Zmluvné strany (meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, dátum narodenia)

  • Predmet zmluvy, ktorým je samozrejme samotný rodinný dom s pozemkami, prípadne ostatné stavby. Musí byť uvedená presná identifikácia domu a aj pozemkov vrátane ich výmery a druhu pôdy podľa listu vlastníctva, katastrálneho územia a pod.

  • Odporúčame vyhotoviť aj popis domu - počet izieb, príslušenstvo a popis prípadných stavieb, ktoré sa na pozemku nachádzajú

  • Technický stav v akom sa nachádza, prípadné vady a pod.

  • Cena, za ktorú rodinný dom kupujúci kupuje a predávajúci predáva 

  • Práva a povinnosti oboch strán, ktoré tiež bližšie upravuje Občiansky zákonník

Ďalším bodom je vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štandardný kolok je vo výške 66 EUR.

Toto všetko a aj oveľa viac Vám zabezpečíme v našom realitnom centre MGM. V prípade ak uvažujete o predaji, alebo kúpe rodinného domu, obráťte sa na nás a ochotne Vám pomôžeme. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 86 11 86.