HYPOBONUS

INTRAVILÁN vs. EXTRAVILÁN


Môžem stavať v extraviláne?
 
Intravilán=centrálna časť katastrálneho územia vyznačujúca sa súvislo zastavanými a na zastavanie určenými pozemkami, vrátane ciest, zelene, technickej a občianskej vybavenosti.
Extravilán=vonkajšia časť katastrálneho územia, teda územie nachádzajúce sa mimo zastavanej a na zástavbu určenej časti katastrálneho územia. Tvoria ho poľnohospodárske, lesné pozemky, vodné plochy, roztrúsené osady, samoty, stodoly a pod. (foto v galérii).
 
Informáciu, či sa pozemok nachádza v intraviláne alebo extraviláne zistíme z listu vlastníctva (foto v galérii).
 
Ak plánujeme v obci stavať, rozhodujúci je pre nás územný plán obce, z ktorého zisťujeme skutočnosť, či daný pozemok je určený na požadovanú výstavbu.
 
Ak tento pozemok v územnom pláne nie je určený na požadovanú výstavbu, je možné podať na obecnom úrade žiadosť o zmenu územného plánu.
 
Ak pre tento pozemok ani nie je spracovaný územný plán obce, podáva sa žiadosť na Okresný úrad, príslušný odbor o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy spolu s požadovanými prílohami. Tu už musíme rátať s časovo a nákladovo náročnejším procesom.
 
Poľnohospodársku, ako aj lesnú plochu je na jednej strane potrebné chrániť, avšak na druhej strane sa obce už nemajú kam rozvíjať, a preto vo svojej územnoplánovacej dokumentácii určujú aj poľnohospodárske pozemky z pôdneho fondu na zastavanie.