HYPOBONUS

Základné realitné pojmy- byt, dom pozemok


Nehnuteľnosť

Podľa Občianskeho zákonníka § 119 sa veci delia na hnuteľné a nehnuteľné. Pod nehnuteľnosťami sa rozumejú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Byt

Obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Pri prevode vlastníctva bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome, sa musí zmluvou previesť aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu . V prípade, ak je pozemok zapísaný na LV spolu s bytom, prevádza sa taktiež jeho spoluvlastnícky podiel.

Rodinný dom

Budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom, ktorá má maximálne 3 byty, 2 nadzemné podlažia a podkrovie.

Pozemky

Pozemky v katastri sa delia na:

  • orná pôda

  • trvalé trávne porasty

  • zastavané plochy a nádvoria

  • záhrady

  • vinice, chmeľnice

  • ovocné sady

  • lesné pozemky

  • vodné plochy

  • ostatné plochy

 

Stavebný pozemok

Časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. Takýto pozemok musí svojimi vlastnosťami (polohou, tvarom, veľkosťou) umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečnostné užívanie.