HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Katastrálny servis

a. Zavkladovanie záložných zmlúv

b. Zavkladovanie kúpnopredajných zmlúv

c. Dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho práva

MGM ® poskytuje kompletný katastrálny servis, ktorý v sebe zahŕňa zakúpenie kolkov (náklady klienta),  fyzické odovzdanie dokumentov a zmlúv, konzultácie na katastrálnom odbore, vykonávanie zmien, doplnkov a dodatkov, oprava nedostatkov zmlúv, riešenia prerušenia katastrálnych konaní a zjednanie nápravy.

Súčasťou tejto služby je aj vyzdvihnutie dokumentov ako sú listy vlastníctva, katastrálne mapy alebo iných listín, nahliadnutie do spisov, archívnych položiek  a pod.

MGM ® po dohode s klientom je súčinná a poskytuje asistenciu aj  pri zavkladovávaní záložných zmlúv  a dodávaní podkladov nevyhnutných k čerpaniu úverov, ako sú  návrhy na vklad vyznačené s katastrálnym konaním, prípadne listy vlastníctva s vyzančeným katastrálnym konaním alebo zápisom ťarchy.

MGM ® dosledováva povolenie vkladu alebo vykonanie zápisu. O vzniknutýh skutočnostiach a vykonaných zmenách vopred informuje svojich klientov. Predchádza tak prerušeniu katastrálnych konaní a šetrí čas a skracuje lehoty. Klientom taktiež doručuje rozhodnutie o povolení vkladu a zasiela informatívny výpis z nového listu vlastníctva.

Pridanou hodnotou tejto služby je výrazné šetrenie času klienta, ktorý by strávil dopravou, zanášaním a čakaním na okresnom úrade, ďalej ušetrenie lehôt plynúcich z prípadného prerušenia katastrálneho konania, prevencia voči prerušeniu alebo zastaveniu katastrálneho konania, kontrola celého procesu povoľovania vkladu a v prípade autorizovania zmluvy advokátom, aj skrátená lehota povolenia vkladu.