HYPOBONUS

Realitná advokácia

a. Rezervačné / depozitné zmluvy

b. Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách

c. Kúpnopredajné zmluvy

d. Návrh na vklad vlastníckeho práva

e. Pripomienkovanie

f. Plnomocenstvo

Realitná Advokácia je pojem, ktorý v sebe zahŕňa kompletný právny servis súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva nehnuteľnosti.  Začína sa štúdiom titulu nadobudnutia a následne zahájením procesu implementácia požiadaviek zmluvných strán a skoncipovanie návrhu zmluvy vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva.

Naša ponuka zahŕňa právne služby zabezpečené prostredníctvo advokátskej kancelárie LALINSKÝ ADVOKAT s.r.o., s ktorou dlhodobo spolupracujeme. Táto kancelária je pripravená poskytnúť nám právny servis takpovediac od A po Z , čo zahŕňa vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva, resp. v prípade osobitej dohody nájomných zmlúv, záložných zmlúv, úverových zmlúv  a pod., rokovania a stretnutia so záujemcami.

V prípade záujmu je táto advokátska kancelária tiež oprávnená  po osobitej dohode autorizovať zmluvy, pričom autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom, ale tiež posúdenie advokáta, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Jednou z výhod autorizácie je vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností  priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo matriky. Advokát vyhotoví aj podanie na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor a zabezpečí aj jeho doručenie vrátane príslušných listín o úkone, ak ktorýkoľvek účastník zmluvy o to advokáta požiada. Advokát tiež disponuje zaručeným elektronickým podpisom, a teda vie podanie odoslať elektronicky a ušetriť tak čas ako aj poplatok.

Z tohto dôvodu vieme garantovať 100% úspešnosť pri povolení vkladu vlastníckeho práva. Poskytnutie právnej istoty, špičková realitná advokácia a bezchybná finalizácia obchodu je jednou z našich podstatných konkurenčných výhod.

Naše zmluvy boli a sú vždy stopercentné, rovnako ako aj prevencia, preverenie titulu nadobudnutia, dôkladné naštudovanie problematiky do hĺbky. V prípade pochybností všetko konzultujeme s katastrom alebo špecializovanými advokátmi.