HYPOBONUS

Viete, ktoré je najstaršie sídlisko v Žiline?


Sídlisko Hliny v Žiline začalo vyrastať v roku 1955 a ukončená výstavba bola v roku 1977 na nezastavanom priestore medzi nemocnicou, mestskou tržnicou a vilovou štvrťou Malá Praha. Sídlisko Hliny je prvé a najstaršie sídlisko v Žiline.

Výstavba sa začala realizovať na ploche, kde predtým boli polia, močiare a jamy, z ktorých sa ťažila hlina pre neďalekú tehelňu. Sídlisko sa skladá sa z ôsmich obvodov Hliny I až VIII.

Prvé začalo vyrastať sídlisko Hliny I a II po roku 1955, ktoré oddeľuje široká ulica Antona Bernoláka, Žilinčanmi nazývaná Bulvár dlhá 245 metrov a v tej dobe sa stala obchodnou tepnou.

Sídliská Hliny III a IV voľne nadväzujú  na predchádzajúcu časť sídliska Hliny I a II za ulicou Juraja Fándlyho. Tu sa pri výstavbe po prvýkrát použila panelová výstavba. Pred výstavbou bolo potrebné asanovať zvyšky pôvodnej mestskej tehelne s jamou po vyťaženej hline a pár domov.

Sídlisko Hliny V nadväzuje na sídlisko Hliny IV. Medzi sídliskami prechádza štvorpruhový prieťah mestom cesta I/18, ktorý je však zapustený v tejto časti mesta do zeme. S výstavbou sídliska sa začalo v roku 1961.

Sídlisko Hliny VI pokračuje za sídliskom Hliny V, od ktorého je oddelené Poľnou ulicou.

Sídlisko Hliny VII je postavené v priestore ostrého trojuholníka, ohraničené Hlinskou ulicou, ktorá ho oddeľuje od Hlín V, Rajeckou cestou a Mostnou ulicou, ktorá ho oddeľuje od Hlín VIII.

Sídlisko Hliny VIII je posledné postavené sídlisko na Hlinách. Výstavba na tomto sídlisku bola ukončená v roku 1977. Od Hlín VII sú oddelené Mostnou ulicou, od Hlín III ich oddeľuje Komenského ulica a od Malej Prahy sú oddelené Suvorovovou ulicou.

Na sídlisku Hliny je postavených spolu asi 5 686 bytov a mnoho budov vyššej občianskej vybavenosti. Po roku 1989 boli niektoré objekty prestavané, nadstavené, rekonštruované, pribudli nákupné centrá a ďalšie budovy občianskej vybavenosti. V priebehu rokov sa tu postavilo aj niekoľko novostavieb bytových domov ako napr. "Hliny VIII - nové bývanie", Bulvár residence alebo Komenského rezidencia.  Na Hlinách býva spolu 11030 obyvateľov.