HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Bezpečná rezervácia a platby


MGM poskytuje viacnásobnú ochranu finančných prostriedkov svojich klientov.  Z tohto dôvodu je skladanie rezervačných záloh alebo depozitných platieb maximálne bezpečné.


 • Garančný fond
  • MGM prispieva a je členom Garančného fondu ktorý spravuje Národná asociácia realitných  kancelárií Slovenska- NARKS.  Cieľom garančného fondu je ochrániť finančné prostriedky klientov, ktoré zložili ako rezervačnú zálohu. V prípade, že by  realitná kancelária neoprávnene zadržiavala zálohovú platbu alebo by sa stala insolventnou, atď. klienti o zaplatenú rezervačnú zálohu neprídu, nakoľko im bude uhradená z prostriedkov GARANČNÉHO FONDU.
 • MGM má uzavreté poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej a dražobnej činnosti.  To kryje možné vzniknuté straty našim profesionálnym zlyhaním.  Počas celej našej histórie sme nezaznamenali ani jednu poistnú udalosť.
 • MGM prijaté financie z rezervačných záloh nepoužíva na chod kancelárie alebo svoju réžiu. Vedie ich osobitne v účtovníctve.
 • Preferujeme bezhotovostnú platbu rezervačnej zálohy. Naše číslo účtu je vždy oficiálne uvádzané v zmluve. Pre  bezpečný prevod rezervačnej zálohy si vždy skontrolujte číslo účtu uvedené v zmluve a porovnajte si ho s číslom účtu uvádzaným na našom internetovom sídle pre príslušnú pobočku/ kanceláriu. Nájdete ho vo fakturačných údajoch. Pokiaľ by sa nezhodovalo, rezervačnú platbu neuhrádzajte a kontaktuje nás.
 • Zálohy v hotovosti preberá len konateľ spoločnosti alebo štatutárny zástupca a výlučne len v oficiálnych  priestoroch spoločnosti na základe zmluvy alebo písomnej objednávky a daňového dokladu.  Čiastka presahujúca 4.999 EUR sa nesmie vyberať v hotovosti a uhrádza sa výlučne bezhotovostným prevodom.Všetci zamestnanci, makléri, špecialisti ako aj partneri akceptujú tieto pravidlá. Ich prípadné porušenie by viedlo k rozviazaniu spolupráce. Makléri MGM nie sú oprávnení prijímať akékoľvek finančné prostriedky a platby od našich klientov.MGM počas celej svojej histórie nezaznamenala jediný prípad neoprávnenej manipulácie s finančnými prostriedkami klientov.
 • Úschova kúpnej ceny
  • Na úschovu kúpnej ceny MGM využíva inštitút notárskej úschovy alebo vinkulácie finančných prostriedkov v banke a nikdy nerealizuje úschovu kúpnej ceny na svojich účtoch. Jedná sa o službu hradenú klientom a nie je zahrnutá v provízii MGM, avšak MGM poskytne asistenciu pri zriadení takejto úschovy, odporučí notársky úrad alebo banku.
  • Ako to funguje? Úschova sa využíva najmä pri kúpe nehnuteľností financovaných vlastnými finančnými prostriedkami bez hypotekárneho čerpania.  Pri koncipovaní kúpnej zmluvy sa vyšpecifikujú presné podmienky vyplatenia kúpnej ceny. Časť alebo celá kúpna cena sa zloží na vinkulačný účet a zadefinujú sa podmienky prevodu týchto finančných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho ( bývalého vlastníka).  Najčastejšou podmienkou je zmena vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho (povolenie vkladu vlastníckeho práva) a zápis na  liste vlastníctva.  
  • Následne po splnení podmienok ako napr. doručenie nového listu vlastníctva banka alebo notár prevedie zavinkulované finančné prostriedky v prospech účtu predávajúceho ( bývalého vlastníka). Celým procesom vybavenia vinkulácie ako aj nastavenia vinkulačných podmienok našich klientov  komfortne prevedieme.  MGM odporúča úschovu kúpnej ceny, alebo jej časti pri každej transakcii, kde klienti používajú vlastné finančné prostriedky.  Jedná sa o najbezpečnejší a najtransparentnejší spôsob úhrady kúpnej ceny a ochrany vlastníckeho práva počas prevodu.