HYPOBONUS

Predkupné právo - časté otázky


Čo je predkupné právo?

Predkupné právo spočíva v tom, že je spojené so spoluvlastníctvom k veci a zaťažuje každého spoluvlastníka prevádzajúceho svoj podiel. Spoluvlastník hodlajúci previesť svoj spoluvlastnícky podiel, ho musí najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom, ktorým ako oprávneným osobám predkupné právo k prevádzanému podielu prislúcha. Zaviazaný spoluvlastník nemá povinnosť ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel oprávneným spoluvlastníkom len v tom prípade, ak ide o prevod blízkej osobe (blízku osobu upravuje OZ).


Ako má vyzerať v praxi?

Písomná forma! Predkupným právom zaťažený spoluvlastník je povinný vypracovať ponuku a ohlásiť podmienky pre spoluvlastníkov, za akých predáva svoj spoluvlastnícky podiel (presné označenie spoluvlastníka, ktorý ponúka a spoluvlastníka, ktorý si môže uplatniť predkupné právo, presné označenie nehnuteľnosti, cena, lehota, dátum, podpis). 

Čo nasleduje?

- Spoluvlastník si uplatní predkupné právo a vykúpi spoluvlastnícky podiel, ak sú viacerí vykúpia tento podiel podľa veľkosti svojich podielov.

- Spoluvlastník ohlásené podmienky nesplní.

- Márne uplynie lehota, prípadne sa spoluvlastník rozhodne nekúpiť spoluvlastnícky podiel (zákonná lehota 2 mesiace).

- Čo ak spoluvlastník zákonné predkupné právo nerešpektoval a podiel previedol na inú osobu?

- Oprávnení spoluvlastníci sa môžu domáhať relatívnej neplatnosti právneho úkonu ( v premlčacej lehote 3 rokov od uskutočnenia právneho úkonu), potom sa na úkon hľadí akoby nevznikol, avšak svoje predkupné právo môžu realizovať len vtedy, ak sa spoluvlastník rozhodne svoj spoluvlastnícky podiel znova previesť.

- Oprávnení spoluvlastníci sa môžu domáhať voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu, aby im tento podiel ponúkol na predaj.

 

Nadobúdateľovi vzniká povinnosť ponúknuť podiel oprávneným za podmienok, za ktorých pôvodne vec získal. Ak túto povinnosť nesplní, oprávnení sa môžu domáhať na súde, aby bol jeho prejav vôle nahradený súdnym rozhodnutím.

Oprávnení svoje právo nevyužijú a predkupné právo im zostane zachované.