HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Dražobná spoločnosť

MGM ako dražobník je oprávnená k výkonu dobrovoľných dražieb na základe živnostenského oprávnenia č. živ. reg. 204-8143 v zmysle zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a spĺňa všetky podmienky v zmysle § 6 ZoDD a má uzavretú platnú poistnú zmluvu za zodpovednosť dražobníka.

 

V súvislosti s dražbami pre záložných veriteľov poskytuje nasledovné  služby:

 • Právna analýza skutkového stavu
 • Organizovanie dobrovoľných dražieb
 • Príprava dokumentov súvisiacich s organizovaním dražieb, najmä:
  • Príprava zmlúv o vykonaní dobrovoľných dražieb alebo opakovaných dobrovoľných dražieb,
  • oznámenie o začatí realizácie záložného práva,
  • vyhlásenie navrhovateľa dražby o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky,
  •  prehlásenie navrhovateľa o tom, že predmet dražby ( ďalej len  Záloh) je možné dražiť,
  • návrh navrhovateľa na vykonanie dražby,
  • komunikácia s vlastníkom/ záložcom/ dlžníkom,
  • zabezpečenie znaleckého posudku a jeho povinných príloh,
  • obhliadky predmetu dražby,
  • čestné vyhlásenia účastníkov dražby podľa § 20  ods. 2 ZoDD, 
  • doručovanie písomností,
  • odovzdanie predmetu dražby
 • Oznámenie o dražbe v Notárskom centrálnom registri- NCRdr, v obchodnom vestníku, periodickej tlači, úradnej tabuli obce a všetkým osobám v zmysle §17 ods. 5 ZoDD .
 • Označenie predmetu dražby v zmysle zákonných ustanovení.
 • Zabezpečenie notára a overenie priebehu dražby notárskou zápisnicou.

 

Konkurenčná výhoda MGM - v čom sme iní?

 • Uhol pohľadu MGM na problematiku nehnuteľností a osobitne dražieb je odlišný,  nie je profesionálne zdeformovaný, je komplexný,  čo MGM umožňuje vidieť veci, ktoré sú  v iných konkurenčných dražobných spoločnostiach prehliadané. 
 • MGM po 15 ročnom vývoji má podrobne zmapovaný realitný trh a vie, kde sú medzery v súčasnej činnosti konkurenčných dražobných spoločnostiach, nakoľko pôsobila a pôsobí na dražbách iných  dražobných spoločností ako účastník dražby- vydražiteľ- investor a díva sa na proces organizovania dobrovoľnej dražby zo strany klienta.
 • MGM činnosť dražobníka dokáže  spájať s jej ďalšími realitnými službami , čím klientovi ponúka najkomplexnejšie realitné služby od vydraženia, výkupov nehnuteľností a priameho realitného investovania, cez sprostredkovanie kúpy a predaja až k hypotekárnemu poradenstvu.
   

Medzi 11 konkurenčných výhod MGM patria:

 1. Vlastný, sofistikovaný a navštevovaný realitný portál:  www.realityMGM.sk (s vlastným, na mieru vytvoreným administratívnym systémom IS MGM)
 2. Jedna z najväčších a  najsilnejších realitných spoločností na Slovensku.
 3. Súčasná aktualizovaná vlastná databáza viac ako 1.000 aktívnych ponúk nehnuteľností a viac ako 15.000 dopytujúcich klientov.
 4. Správa finančného portfólia vlastných investorov vo výške niekoľkých milionov eur  určeného na investovanie do nehnuteľností.
 5. Možnosť zaradenia dražobných nehnuteľností medzi bežné realitné ponuky určené na predaj, čím sa sleduje eliminácia počiatočného nezáujmu, prípadné obavy laickej verejnosti z dražobného procesu.
 6. Možnosť kombinácie dražobných nehnuteľností s dopytmi v rámci súčasného dopytového systému a realitnej činnosti MGM.
 7. Možnosť využívania súčasného teamu preškolených profesionálnych realitných maklérov  pri obhliadkach a poskytovania súčinnosti v súvislosti s procesom dražby .
 8. Lokálna známosť a hodnovernosť značky MGM ® (registrovaná ochranná známka), pozitívne referencie, pravidelné  prieskumy a vyhodnocovanie spokojnosti.
 9. Aplikácia a kombinácia úspešného propagačného mixu MGM so zameraním na podporu dražieb na vlastné náklady MGM (mimo nákladov stanovených v § 25 ods. 1 ZoDD ), synergický efekt v súvislosti s prepojením realitnej a investičnej činnosti a vzájomné prepojenie reklamných kampaní.
 10. Riadny člen Národnej Asociácie Realitných Kancelárií Slovenska- NARKS (V súčasnosti je minimum dražobných spoločností  členom NARKS ).
 11. Zavedené systémy manažérstva a systém riadenia kvality.

V službách poskytovaných MGM nevládne stereotyp a MGM  veľmi rýchlo a trendovo dokáže reagovať a prispôsobovať sa zmenám čo je na realitnom trhu s vysokou mierou konkurencie podmienka existencie a úspešného pôsobenia.

Toto absentuje pri štandardných dražobných spoločnostiach, ktoré sú úzko profilované len na jeden segment, len v jednom odvetví a len s jediným produktom s nedostatočným marketingom fungujúcim len vďaka princípu zotrvačnosti bez akejkoľvek inovácie, čo je dôsledkom vysokej regulácie tejto činnosti zo strany zákonodarcu a podstatne menšej miery konkurencie.