HYPOBONUS

(BSM) Bezpodielové Spoluvlastníctvo Manželov- zúženie, zrušenie a nakladanie s ním.


Zákon umožňuje manželom (resp. súd na návrh manželov) vymedziť rozsah svojho BSM, a to štyrmi spôsobmi: I. rozšíriť BSM, II. zúžiť BSM, III. zrušiť BSM a IV. vymedziť vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Ad I. a II. Podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu znamená, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú na základe ich dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napr. pôjde o veci, ktoré získa len jeden manžel darovaním alebo dedením). Manželia sa však môžu dohodnúť aj tak, že zúžia zákonom vymedzený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že na základe dohody manželov budú z ich majetkového spoločenstva vyňaté veci, ktoré by inak doň patrili (napr. výnosy, úroky a prírastky veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov). K zúženiu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo vôbec existovať.
Ad III. K zrušeniu BSM dochádza na základe návrhu, ktorý môže podať ten z manželov, ktorý nemá oprávnenie na podnikanie alebo ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (alkoholizmus jedného z manželov, hazard a pod.). Súd teda na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov začal vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak však podnikajú obaja manželia, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z nich.
Ad IV. BSM spravidla vzniká uzavretím manželstva. Manželia však môžu vymedziť jeho vznik až ku dňu zániku manželstva. Ide tu o obdobu tzv. koakvizície. Podstatou takého vzniku BSM je, že manželia počas manželstva nadobúdajú veci do svojho výlučného vlastníctva každý samostatne a disponujú týmito vecami ľubovoľne bez toho, aby na to potrebovali súhlas druhého z manželov. Pri zániku manželstva sa samostatné majetky manželov stávajú spoločnými

V prípade rozšírenia, zúženia alebo vymedzenia vzniku BSM ku dňu zániku manželstva zákon vyžaduje pre túto dohodu obligatórnu formu notárskej zápisnice. Jej účelom je právna istota vzťahov. Preto ako uvádzate, že ste sa s manželkou dohodli, že každý z vás si obstará samostatný byt, i táto dohoda si vyžaduje písomnú formu. V opačnom prípade by išlo o absolútne neplatný právny úkon a samozrejme, neuniesli by ste pri rozvode dôkazné bremeno. Takúto dohodu môžu uzavrieť len manželia. To znamená, že dohodu nemožno uzavrieť skôr, než došlo k uzavretiu manželstva.

Neskôr možno takúto dohodu uzavrieť kedykoľvek za trvania manželstva a počas jeho existencie ju tiež meniť. Takáto dohoda bude slúžiť ako verejná listina a dôkazný prostriedok, pričom vo vzťahu k tretej osobe sa môžete na túto dohodu odvolávať, len ak táto osoba o dohode vedela.