HYPOBONUS

Čo znamená vecné bremeno na liste vlastníctva?


Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať.

a) Právo niečo strpieť predpokladá pasívne správanie povinného subjektu vo vzťahu k aktívnemu správaniu oprávneného, ktorý zaťaženú nehnuteľnosť využíva vo svoj prospech. Ide napríklad o povinnosť vlastníka nehnuteľnosti strpieť tretie osoby, ktoré majú právo dožitia v danej nehnuteľnosti .

b) Povinnosť niečoho sa zdržať znamená, že subjekt zaťaženej veci sa musí zdržať určitého konania, na ktoré ho inak oprávňuje jeho vlastnícke právo. Napríklad zastavať pozemok z dôvodu vysoko tlakového plynového vedenia v ochrannom pásme.

c) Povinnosť niečo konať spočíva v tom, že vlastník je povinný uskutočniť určité aktívne konanie v prospech verejnosti napr. v zimnom období udržiavať chodníky pre chodcov ( proti šmyku, odhadzovať sneh, atď.)

Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti alebo patria určitej osobe.

Vecné bremená spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti sú neobmedzené a prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľnosti na ich nadobúdateľa. Ak dôjde k zmene vlastníctva, prechádza so zmenou vlastníctva na nadobúdateľa aj vecné bremeno, ktorým je nehnuteľnosť zaťažená. Takýmto vecným bremenom môže byť napríklad právo prechodu cez pozemok suseda. Tieto vecné bremená sú časovo neobmedzené.

K zániku vecného bremena môže dôjsť smrťou oprávnenej osoby, zánikom príslušnej nehnuteľnosti, splynutím práv a povinností zo zákona. V prípade, ak by došlo k zániku vecného bremena smrťou, nezabudnite doložiť úmrtný list do katastra nehnuteľností- so vysporiadaním, výmazom alebo zriadením vecných bremien vám pomôžeme. Kontaktujte nás na 0910 86 11 86.