HYPOBONUS

Vlastníctvo nehnuteľností


Vlastnícke právo k nehnuteľnosti je právo k veci, t.j. nehnuteľnosti oprávnenou osobou (vlastníkom), ktoré vykonáva vlastnou mocou a vo vlastnom záujme.  S vlastníctvom však súvisia aj povinnosti, ktoré  hovoria najmä o tom, že vlastník má povinnosť zdržať sa konania, ktorým by nad prípustnú mieru obťažoval, alebo ohrozoval iných a tým im bránil vo výkone ich práv.

Spoluvlastnícke právo k nehnuteľnosti sa podľa § 136 odst. 1 Občianskeho zákonníka delí na  podielové alebo bezpodielové.

Podielové spoluvlastníctvo. Nehnuteľnosť môže byť vo vlastníctve viacerých osôb. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej veci.

Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi, to znamená, že nemôže vzniknúť napr. medzi druhom a družkou. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka v BSM môže byť všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva s výnimkou vecí  získaných darom alebo dedičstvom. Obidvaja manželia majú k spoločnej veci rovnaké práva a povinnosti.

Vlastník nehnuteľnosti:  Podľa Ústavy Slovenskej republiky ( Zbierka zákonov č.460/1992 v znení neskorších ústavných zákonov) má každý právo vlastniť nehnuteľnosť. Vlastníkom môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba, obec, organizácia- firma, cirkev, štát, osoba, ktorej zákon pripisuje všetky práva nehnuteľnosť ovládať, najmä ju držať, užívať, požívať a nakladať s ňou vlastnou mocou. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: Pri nadobúdaní nehnuteľnosti je dôležité zistiť, kto je jej vlastníkom a ako predávanú nehnuteľnosť nadobudol (nehnuteľnosť sa nadobúda tzv. titulom nadobudnutia, napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.).

Vlastnícke právo sa preukazuje listom vlastníctva.  List vlastníctva (LV) je písomný dokument, preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktorý vydáva príslušná Správa katastra pre dané katastrálne územie. Listom vlastníctva sa preukazuje vlastník (napr. na právne účely,  pre potreby banky pri vybavovaní hypotekárneho úveru, hlásenia rekonštrukcií stavebným úradom, nahlásenie trvalého pobytu a podobne).

Ak sa práve uskutočňuje k nehnuteľnosti nejaký právny úkon a pracovník katastra vám oznámi, že na LV je plomba, takýto LV vám nebude vydaný,  pokiaľ nie ste účastníkom predmetného konania, alebo nebude ukončené katastrálne konanie v zmysle vyznačenej danej plomby.